Sluiten

Positieflijst (Huisdierenlijst)

In Nederland bestaat wetgeving over welke dieren als huisdier mogen worden gehouden. Niet alle dieren zijn immers geschikt om als huisdier te houden. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn, of omdat hun welzijn in gevangenschap in het nauw komt. Dieren die in elk geval in Nederland mogen worden gehouden als huisdier zijn honden, katten, landbouwhuisdieren en productiedieren (zoals konijnen, koeien en schapen). Maar daarnaast kunnen nog andere dieren geschikt zijn om als huisdier te houden.

In de Wet Dieren is vastgelegd dat hiervoor een ‘Positieflijst’ wordt opgesteld, ook enige tijd aangeduid als ‘Huisdierenlijst’. De dieren die daarop staan mogen worden gehouden, alle overige dieren niet of alleen met een speciale vergunning (zoals bijvoorbeeld mogelijk is voor dierentuinen).

Als eerste is zo'n positieflijst opgesteld voor zoogdieren. Later komen er ook positieflijsten voor andere diergroepen, waarschijnlijk in eerste instantie voor reptielen en vogels.

Positieflijst Zoogdieren

Er zijn diverse pogingen geweest om een positieflijst voor Zoogdieren op te stellen. De daarvoor gebruikte methodiek is meerdere malen bijgesteld om tot een goed gewogen oordeel te komen. De eerste positieflijst die hieruit is voortgekomen en daadwerkelijk in wetgeving kon worden omgezet, is ingegaan vanaf 1 februari 2015. Deze is onderdeel van de Regeling houders van dieren. Niet alle zoogdieren die in Nederland als huisdier worden gehouden zijn daarvoor al beoordeeld. In eerste instantie zijn 100 zoogdieren van de te beoordelen lijst behandeld.

Na deze eerste publicatie zijn vanaf februari 2015 alle dieren die zijn opgegeven voor beoordeling nog eens opnieuw beoordeeld. Daaruit is een hernieuwd ‘Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten’ ontstaan. Deze nieuwe lijsten zijn in januari 2017 bekend gemaakt. Naar aanleiding van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de manier van totstandkoming van de lijst is de invoering ervan echter vooralsnog opgeschort. Voorlopig blijft de lijst van 2015 gelden. Zie ook het bericht van de Rijksoverheid

Er is inmiddels een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld. Dit wetenschappelijke toetsingskader is in november 2018 gepubliceerd. Als dit toetsingskader goedgekeurd wordt, zal opnieuw een beoordeling van de huisdieren op de positieflijst volgen.  

Methodiek

Om zowel de wetenschappelijke als de praktijkkennis te borgen zijn bij de beoordeling van diersoorten een expertcommissie en een adviescommissie betrokken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de staatssecretaris. Meer informatie over de onderzoeksmethode leest u bij RVO en in de Kamerbrief van 28 januari 2015.

De huisdierenlijst voor zoogdieren vanaf 1 februari 2015: 3 tabellen

Volgens de destijds gebruikte systematiek zijn beoordeelde soorten verdeeld over drie tabellen:

Tabel 1 geeft de lijst van dieren die zonder aanvullende eisen gehouden mogen worden als huisdier.

Tabel 2 is een lijst met dieren die na beoordeling gehouden mogen worden, maar wel met aanvullende houderij-eisen.

Tabel 3 zijn de zoogdieren die beoordeeld zijn en ongeschikt zijn bevonden als huisdier.

De drie tabellen die vanaf 1 februari 2015 geldig zijn, vindt u op de website van mijnrvo.nl, zie hier.

Tabel 1: Soorten die zonder aanvullende eisen gehouden mogen worden

In tabel 1 staan alle productiedieren (met uitzondering van het konijn, die wegens de uitspraak van het CBb in tabel twee is geplaatst), hond en kat en nog een aantal andere zoogdieren waarvan men in de beoordeling heeft besloten dat deze goed als huisdier te houden zijn zonder dat daar aanvullende eisen voor nodig zijn. Uiteraard gelden voor deze dieren wel de algemene welzijnseisen die voor alle gehouden dieren gelden. Lees hier verder voor meer informatie over deze eisen.

Tabel 2: Soorten op de huisdierenlijst met aanvullende houderijvoorschriften

Voor de soorten in tabel 2 van de positieflijst zouden extra houderijvoorschriften worden opgesteld. Omdat besloten is de soorten opnieuw te beoordelen, is deze stap niet meer uitgevoerd voor de lijsten van 2015. Daarom gelden voor alle dieren op tabel 2 dezelfde algemene welzijnseisen als voor de soorten die u zonder extra houderijvoorschriften mag houden. Meer informatie vindt u op rvo.nl.

Tabel 3: Soorten die niet op de huisdierenlijst staan

Volgens de opzet van de positieflijst 2015 mogen de soorten die beoordeeld zijn maar niet op de positieflijst 2015 staan, dus de soorten uit tabel 3, niet meer als huisdier worden aangeschaft. Wie nu nog zo’n dier als huisdier heeft, mag het dier echter wel houden tot het overlijdt. Er mag met deze dieren niet gefokt worden. Dat verbod ging in op 1 april 2015. Ook zou u zich vanaf die datum moeten aanmelden als houder van dit dier bij RVO.

Op tabel 3 stonden oorspronkelijk de Muntjak en het Spieshert. De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft er echter toe geleid dat deze soorten uit de tabel verwijderd zijn en dus toch weer gehouden mogen worden. Momenteel staan er daarom geen dieren in tabel 3.

 

Totdat er een nieuwe beoordelingsmethode is vastgesteld en gepubliceerd geldt een tijdelijke vrijstelling voor dieren die niet zijn opgenomen in tabellen 1 en 2 of in de zogenoemde inventarisatielijst van de Regeling houders van dieren. U mag het dier (gaan) houden als u dit binnen 14 dagen nadat het bij u in bezit is gekomen meldt bij RVO. Het doel van deze melding is het kunnen beoordelen van de diersoort voor plaatsing op de huisdierenlijst zodra de nieuwe beoordelingsmethode is vastgesteld.

Een verzoek indienen voor (her)beoordeling van een soort voor de positieflijst

Het is mogelijk om een aanvraag te doen om een diersoort te laten beoordelen die nog niet eerder beoordeeld is. Ook kunt u een soort opnieuw laten beoordelen, bijvoorbeeld omdat u het dier alsnog op de positieflijst wilt laten zetten, of juist als u vindt dat het niet op de positieflijst had moeten komen. U moet daarvoor zelf onderbouwing aandragen over vastgestelde onderwerpen. Meer informatie leest u op mijnrvo.nl