Sluiten

Huis- en hobbydierenlijst (positieflijst)

Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn, of omdat hun welzijn in gevangenschap in het nauw komt. Dieren die in elk geval in Nederland mogen worden gehouden als huisdier zijn honden, katten, landbouwhuisdieren en productiedieren (zoals konijnen, koeien en schapen). Maar daarnaast kunnen nog andere dieren geschikt zijn om als huisdier te houden.

In de Wet Dieren is vastgelegd dat hiervoor door de minister een lijst kan worden opgesteld. Zo’n lijst werd aangeduid als ‘positieflijst’, later als ‘huisdierenlijst’ en inmiddels als ‘Huis- en hobbydierenlijst’. De dieren die daarop staan mogen worden gehouden, alle overige dieren niet of alleen met een speciale vergunning (zoals bijvoorbeeld mogelijk is voor dierentuinen).

Als eerste zal zo’n lijst worden opgesteld voor zoogdieren. Later komen er ook Huis- en hobbydierenlijsten voor andere diergroepen, waarschijnlijk in eerste instantie voor reptielen en vogels.

Positieflijst Zoogdieren

Er zijn diverse pogingen geweest om een positieflijst voor zoogdieren op te stellen. De daarvoor gebruikte methodiek is meerdere malen bijgesteld om tot een goed gewogen oordeel te komen. De eerste positieflijst die hieruit is voortgekomen en daadwerkelijk in wetgeving kon worden omgezet, is ingegaan vanaf 1 februari 2015. Deze is onderdeel van de Regeling houders van dieren. Niet alle zoogdieren die in Nederland als huisdier worden gehouden zijn daarvoor al beoordeeld.

Na deze eerste publicatie zijn vanaf februari 2015 alle dieren die zijn opgegeven voor beoordeling nog eens opnieuw beoordeeld. Daaruit is een hernieuwd ‘Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten’ ontstaan. Deze nieuwe lijsten zijn in januari 2017 bekend gemaakt. Naar aanleiding van uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de manier van totstandkoming van de lijst is de invoering ervan echter vooralsnog opgeschort. Voorlopig blijft daardoor de lijst van 2015 gelden. Hieraan zijn inmiddels wel enkele dieren toegevoegd. De huidige lijst is te vinden in Bijlage 1 van de Regeling houders van dieren.

Nieuwe methodiek voor een nieuwe lijst

Er is inmiddels een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld. Dit wetenschappelijke toetsingskader is in november 2018 gepubliceerd voor consultatie. De uiteindelijke systematiek is op 8 januari 2020 aan de Tweede Kamer toegestuurd. Met die systematiek zullen ongeveer 260 in Nederland gehouden zoogdiersoorten beoordeeld worden door een beoordelingscommissie. Deze bestaat uit drie deskundigen die de diersoorten allemaal onafhankelijk van elkaar zullen toetsen. De beoordeling zal in de tweede helft van 2020 bekend worden gemaakt, waarna men er weer op kan reageren. Daarna zal de minister in een besluit vastleggen welke van deze soorten op de Huis- en hobbydierenlijst geplaatst zullen worden.

Als uw dier niet op de te beoordelen lijst staat

Totdat de nieuwe lijst er is, is er een tijdelijke vrijstellingsregeling van kracht voor het houden van dieren die niet op de positieflijst 2015 staan. Hiervoor moet de houder een melding doen bij RVO. Na het in werking treden van een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst mogen alleen dieren die op die lijst staan, gehouden worden. Wie een dier houdt dat niet op de te beoordelen lijst staat, kan dit doorgeven bij RVO. De diersoort kan dan alsnog beoordeeld worden en daarmee wellicht op de Huis- en hobbydierenlijst komen te staan.

Dieren die wegens andere wetgeving niet gehouden mogen worden

Er zijn ook zoogdieren die niet gehouden mogen worden volgens andere wetten en regels, bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn volgens CITES of de EU, of omdat het invasieve exoten zijn. Daarover leest u meer in ons artikel ‘Dieren die als huisdier zijn toegestaan’.

Meer weten?

Meer informatie leest u op de website van RVO.