Sluiten

Minister geeft stand van zaken dierenwelzijn

25-06-2019

Minister Schouten heeft op 19 juni een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een overzicht geeft van de stand van zaken omtrent het dierenwelzijn bij gezelschapsdieren.

In deze brief geeft zij aan dat haar beleid gericht is op het verantwoord houden van dieren. Ze wil potentiële eigenaren helpen en stimuleren verantwoorde keuzes te maken, waardoor ook misstanden in de handel en fokkerij worden tegengegaan. In de Kamerbrief komen een aantal zaken aan bod.

Huis- en hobbydierenlijst (positieflijst)

Met de huis -en hobbydierenlijst wil de Minister vaststellen welke dieren wel en niet als huisdier gehouden mogen worden. Er is inmiddels een nieuwe beoordelingsmethode ontwikkeld. Deze zal binnenkort gepubliceerd worden en vervolgens zullen ongeveer 260 zoogdiersoorten beoordeeld worden. De resultaten daarvan zullen wettelijk vastgelegd worden in een zogeheten aanwijzingsbesluit, dat vervolgens ter consultatie gelegd zal worden. De verwachting is dat dit het komend najaar zal gebeuren.

Puppyhandel

In het regeerakkoord is opgenomen dat er voorstellen komen voor een witte lijst van bonafide (goede) hondenhandelaren, om illegale puppyhandel tegen te gaan. De Minister wil graag dat de lidstaten van de EU hierin gaan samenwerken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbetering van het systeem voor het verplicht chippen en registreren van honden. Zo komt er een paspoortplicht voor alle honden. 

Verder wil de Minister extra voorlichting aan potentiële kopers geven en zijn er afspraken gemaakt met Marktplaats over het transparanter aanbieden van honden.

Chippen en registreren van katten

De Minister wil een proef starten met een aantal gemeenten. Deze gemeenten kunnen dan zelf het chippen van katten verplicht stellen, ook al is dit landelijk geen verplichting. Daarnaast zal een extern bureau onderzoeken of het landelijk verplicht stellen van verplicht chippen en registreren voor katten ook daadwerkelijk een mogelijke oplossing kan zijn voor de bestaande kattenproblemen (mogelijke verspreiden zoönoses, lokale overlast en aantasting van de flora- en fauna).

Hoog-risico honden

In 2018 heeft Davalon The Safe Dog Project afgerond. Dit onderzoek heeft aangetoond dat afwijkend agressief gedrag bij honden ontstaat door verschillende factoren. Van belang zijn de fysieke kenmerken en het temperament van het dier, maar ook eigenaar-gerelateerde factoren en de situatie waarin de hond zich bevindt. De houders van honden zijn de belangrijkste risicofactor bij bijtincidenten. Hoe de resultaten van dit onderzoek in de praktijk ingezet kunnen worden zal bekeken worden met politie en gemeenten.

Registratie van bijtincidenten

Om goed inzicht te verkrijgen in welke hondenrassen/-typen bijtincidenten veroorzaken en om goed op te kunnen treden tegen eigenaren die vaker een incident veroorzaken is het van belang om te beschikken over betrouwbare data. In 2019 is een pilot afgerond waaraan de politie en gemeenten hebben deelgenomen. De pilot heeft de geschiktheid van het TRIAS systeem als landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten aangetoond. In samenwerking met de betrokken partijen wordt een plan van aanpak opgesteld voor de verdere uitrol van dit systeem.

Cursus voor hondenhouders

Er zijn leerdoelen opgesteld voor een geschikte cursus voor houders van honden die voldoen aan een bepaald risicoprofiel. De leerdoelen zullen in het Besluit houders van dieren worden opgenomen, zodat is vastgelegd waar cursussen aan moeten voldoen. Deze cursussen kunnen op eigen initiatief gevolgd worden, maar houders van honden kunnen ook door bijvoorbeeld gemeenten en hondenscholen hiernaar verwezen worden op het moment dat er een probleem is. 

(bron: Kamerbrief 19 juni 2019)