Sluiten

Over het LICG

Veel mensen willen een huisdier, want dat is leuk en gezellig. Maar weet u wel wat zo’n dier nodig heeft? En, zo nee, hoe komt u daar dan achter? En is alle informatie die u krijgt wel 100 procent betrouwbaar? U ziet, voordat u met een gerust hart een huisdier kunt aanschaffen moeten er nogal wat vragen worden beantwoord. Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) kan u daar uitstekend bij helpen.

Het LICG is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Wij geven objectieve en betrouwbare informatie over het verantwoord kopen en houden van huisdieren, zodat u keuzes kunt maken die het welzijn van huisdieren ten goede komen. Daardoor dragen wij én u bij aan een beter dierenwelzijn in Nederland.

Waarom is het LICG opgericht?

Het hebben van huisdieren is niet iets van de laatste tijd. Al ver voor het jaar nul hielpen honden de mens bij de jacht en het hoeden van vee. Maar huisdieren spelen tegenwoordig een heel andere rol. Er zijn inmiddels miljoenen huisdieren en ongeveer de helft van de huishoudens heeft er één of meer. Huisdieren maken echt deel uit van het gezin. De meeste huisdieren in ons land hebben het gelukkig prima.

Maar helaas kwamen er met de groei van de populariteit van huisdieren ook meer welzijnsproblemen. Daarom organiseerde de Minister van LNV in 2004 de Werkconferentie Welzijn Gezelschapsdieren. Er werd bekeken wat de problemen zijn en hoe we, overheid en alle betrokken partijen samen, het welzijn van gezelschapsdieren konden verbeteren. De conclusie was dat veel problemen ontstaan door gebrek aan kennis bij huisdierenbezitters.

Er moest één centrum komen waar iedereen terecht kan voor objectieve en deskundige informatie. De sectorpartijen en de overheid hebben daarom de handen ineengeslagen en het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren opgericht. Op 31 oktober 2007 werd het LICG geïntroduceerd. Het LICG is een onafhankelijke organisatie, die betrouwbare informatie geeft over het verantwoord omgaan met gezelschapsdieren. De informatie heeft zo veel als mogelijk een wetenschappelijke basis en is gebaseerd op de meest recente inzichten.

Wat doet het LICG

Het LICG is speciaal in het leven geroepen om u deskundig advies te geven. Bij de aanschaf van een huisdier, maar ook daarna – zodat u uw huisdier op een verantwoorde manier kunt houden. Wij adviseren over de aanschaf en verzorging van alle mogelijke huisdieren: honden, katten, konijnen, maar ook slangen, vissen, kanaries of zelfs wandelende takken. We doen dat onder meer via deze website waar u huisdierenbijsluiters vindt van alle veel gehouden dieren. Daarin staat alle basisinformatie over hun verzorging, huisvesting, voeding, gezondheid en kosten. Daarnaast bieden we veel algemene praktische informatie die voor alle dieren van toepassing is.

Professionals in de dierenbranche kunnen terecht op onze professionals website. Daar vinden zij onder andere campagnematerialen, kennisdocumenten, handige downloads zoals QR codes, widgets om informatie op de eigen site te zetten en relevant nieuws.

Het LICG is onafhankelijk en niet-commercieel. U krijgt dus objectieve en betrouwbare informatie. Vóór publicatie legt het LICG bovendien alle informatie waarvoor dit relevant is voor aan een wetenschappelijke toetsingscommissie die de informatie op juistheid controleert. Dat maakt het LICG tot een absolute autoriteit op het gebied van huisdieren.

ANBI-status
Het LICG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI-status te krijgen, moet aan strenge voorwaarden worden voldaan en mag men bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben. Bekijk onze balans en winst- en verliesrekening van 2023. Onze doelen, vergaring van financiën en besteding van middelen in 2023 kunt u hier inzien.

Beleidsplan
Meer lezen over het beleid van het LICG? Lees ons beleidsplan 2024-2026.

Jaarverslag
Wilt u meer lezen over het LICG? Download dan ons jaarverslag 2023. Jaarverslagen over eerdere jaren kunt u per email aanvragen.

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)
Fiscaal nummer: 817248882
Postbus 86, 3770 AB Barneveld

Privacyverklaring

LICG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier vind u onze privacyverklaring.

De informatie van het LICG

Het LICG stelt zijn informatie samen op basis van wetenschappelijke publicaties en bronnen, aangevuld met informatie uit binnen- en buitenland van bijvoorbeeld ervaren houders, liefhebbersverenigingen en dierenwelzijnsorganisaties.

Al deze informatie wordt door het LICG beoordeeld op betrouwbaarheid en relevantie en met elkaar vergeleken. Bovendien wordt gekeken of de informatie voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

Soms ontbreekt er betrouwbare informatie over een onderdeel van het houden van het dier. Dan kan er gebruik gemaakt worden van andere informatie over de diersoort. Een voorbeeld: ontbreekt er betrouwbare informatie over de eisen die aan een verblijf gesteld moeten worden? Dan kunnen gegevens over natuurlijk gedrag en leefgebied worden gebruikt om te achterhalen welke zaken belangrijk zijn voor een goed verblijf. Zo wordt er een advies gevormd dat rekening houdt met de natuurlijke behoeften van de diersoort.

Op basis van dit hele proces worden de richtlijnen in de bijsluiters opgesteld. Daarna worden de bijsluiters getoetst door een onafhankelijke wetenschapper of een andere onafhankelijke deskundige voor zij gepubliceerd worden.

Op deze manier ontstaat er een zo onafhankelijk en betrouwbaar mogelijk advies. Als er na de eerste publicatie nieuwe informatie beschikbaar komt, kunnen de bijsluiters daarop worden aangepast.

De richtlijnen van het LICG zijn geen minimum eisen of wettelijke eisen, maar zo opgesteld dat als men de richtlijnen volgt, er op basis van de best beschikbare kennis verwacht kan worden dat het welzijn van het dier verzekerd is. Ze zijn bedoeld voor het houden van dieren als gezelschapsdier. Ze zijn niet bedoeld voor bijvoorbeeld het tijdelijk houden van een dier in een dierenspeciaalzaak of het houden van dieren voor productie, (hobby-)fokkerij of dierproeven. Voor dat soort situaties hebben brancheverenigingen of overkoepelende bonden/organisaties van liefhebbersverenigingen soms zelfstandig eigen richtlijnen opgesteld.

Wie maken het LICG mogelijk?

Het LICG heeft vier vaste medewerkers:

  • Corina Haverlag, communicatie en coördinatie
  • Drs. Cathelijn Hoelen, kennis- en informatieontwikkeling
  • Drs. Saskia Ober, kennis- en informatieontwikkeling
  • Barbara Rozenberg, secretariaat en projectondersteuning

Het LICG wordt daarnaast mogelijk gemaakt door een aantal organisaties. Dit zijn de Dierenbescherming, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Aeres Barneveld, Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo, Dactari Dierenartsencoöperatie en het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur(LVVN).

Dierenbescherming
De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 leden, donateurs en vrijwilligers de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren. Door met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming dierenmishandeling en -verwaarlozing aan te pakken. Of door hulp te bieden aan dieren in nood, zoals het jaarlijks opvangen van tienduizenden 'dakloze' huisdieren, via de asielen van de Dierenbescherming. Door inzet van vrijwilligers voor preventie, maar ook door het geven van (bijvoorbeeld scholen-)voorlichting, wil de Dierenbescherming dierenleed voorkomen. Daarnaast ijvert de Dierenbescherming in samenwerking met Eurogroup for Animals ook hard voor verbetering van de Europese wetgeving en stimuleert diervriendelijker (koop) gedrag door het voeren van het Beter Leven Keurmerk.

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Naast het opleiden van studenten tot dierenarts vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats. De faculteit is daardoor een nationaal en internationaal kenniscentrum voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Zowel voor de gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. De faculteit heeft ook veel kennis over specifieke volksgezondheidsaspect. Zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top vijf van diergeneeskundige instituten.

Aeres MBO Barneveld
Aeres MBO Barneveld biedt algemeen vormend en beroepsonderwijs aan iedereen die met dieren wil werken. Zowel op mbo- als op hbo-niveau verzorgt het opleidingen op het gebied van Dierverzorging, Paardenhouderij en Veehouderij/loonwerk. Aeres MBO Barneveld streeft er naar dat iedereen die daar onderwijs volgt een individuele leerweg kan volgen die past bij zijn of haar aard en mogelijkheden. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs. Aeres MBO Barneveld wil een open instelling zijn waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen. Het werkt samen met het Aeres Training Centre Barneveld en Aeres Training Centre International. Bij het Aeres Training Centre Barneveld kunnen professionals én particulieren terecht voor cursussen, bij Aeres Training Centre International voor praktijktrainingen.

Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Dibevo komt op voor de belangen van ondernemers in de hele huisdierenbranche. Het gaat dan om mensen die een dierenspeciaalzaak of groothandel hebben, mensen die levende dieren in- en exporteren, maar ook om mensen met bijvoorbeeld een dierenpension of een trimsalon. In totaal vertegenwoordigt Dibevo zo’n 1.600 ondernemers. Dibevo behartigt de belangen door te overleggen met andere organisaties. Ook participeert het in een aantal overlegorganen. Daarnaast organiseert Dibevo allerlei activiteiten. Doel is om er voor te zorgen dat er verantwoord gehandeld wordt in en met dieren.

Dactari Dierenartsencoöperatie
Dactari Dierenartsencoöperatie is een coöperatieve vereniging van en voor de praktiserende dierenarts in Nederland. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend dierenarts. Dactari biedt ondersteuning op het gebied van nascholing, verplichte en vrijwillige registraties, praktijkvoering en andere zaken.

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur(LVVN)
Het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Daarnaast heeft ook diergezondheid en dierenwelzijn de aandacht van dit Ministerie. Natuurlijk is de eigenaar van een dier primair verantwoordelijk voor de zorg voor zijn dieren, maar de overheid stelt wel regels aan de omgang met dieren. Zo is wettelijk vastgelegd dat je dieren niet mag mishandelen en dat je ze ook de benodigde zorg niet mag onthouden.

Wie vormen het bestuur

Alle organisaties die het LICG mogelijk maken, mogen een bestuurslid afvaardigen. Het Ministerie van LVVN vaardigt geen bestuurslid af.

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Prof. Dr. E. Teske (Universiteit Utrecht): voorzitter
  • Mr. G.R.M. van den Assum (Dibevo): secretaris en penningmeester
  • G.A.M. Willemsen (Dierenbescherming): algemeen bestuurslid
  • G. Camps (Dactari Dierenartsencoöperatie): algemeen bestuurslid
  • M.R.T.P. van der Sluis-Rensen(Aeres MBO Barneveld): algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Kennispartners

We werken samen met een groot aantal partners binnen de huisdierensector. Zij voorzien ons van informatie. Natuurlijk gaan we zelf ook op zoek naar informatie. Het LICG bewerkt alle verkregen informatie en laat relevante informatie vervolgens toetsen door een commissie van deskundigen op inhoudelijke betrouwbaarheid, volledigheid en consistentie. Organisaties waarmee we samenwerken op gebied van kennis en informatie:

Dierenwelzijnsweb: door het houden van dieren en de relatie tussen mensen en dieren kan dierenwelzijn onder druk komen te staan. Maar wat is dierenwelzijn eigenlijk? Je kunt het omschrijven als het voldoen aan de behoeftes van dieren en de zorg voor hun fysieke en mentale gezondheid. Maar maatschappelijke en ethische invalshoeken zorgen ervoor dat dierenwelzijn een veelomvattend en complex begrip is. Op de themapagina Dierenwelzijnsweb vind je kennis, nieuws, ervaringen, meningen en onderwijshulpmiddelen over dierenwelzijn.

Esccap: de Europese organisatie ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) bestaat uit een groep dierenarts-parasitologen. ESCCAP geeft actuele informatie en ontwikkelt uniforme richtlijnen voor parasietenbestrijding bij hond en kat en zorgt voor een brede verspreiding. ESCCAP is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het verstrekken van duidelijke en zinvolle informatie voor dierenartsen en eigenaren met het doel de relatie tussen huisdier en eigenaar te versterken.

Stichting Herpetofauna: De doelstelling van deze stichting is het vergaren van kapitaal voor het ondersteunen van projecten die dierenwelzijn bevorderen, specifiek gericht op de diergroepen behorend tot de orde reptielen, amfibieën en geleedpotigen en de daarbij behorende biotopen en verwante soorten die het voortbestaan van deze diergroepen mogelijk maken.

Hondenbescherming: De Hondenbescherming geeft voorlichting over het hebben en houden van honden. De medewerkers van de Hondenbescherming kunnen  juridisch advies geven en controles uitvoeren als er twijfel is over de omgang tussen hond en eigenaar. Ook helpt de Hondenbescherming honden die tussen wal en schip dreigen te raken.

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht: De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat onze faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Dit betreft enerzijds de gezondheid en het welzijn van diverse diergroepen, en anderzijds de specifieke volksgezondheidaspecten zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top 5 van veterinaire instituten.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde: Naast belangenbehartiging zijn brancheontwikkeling en dienstverlening kerntaken van de KNMvD. De maatschappij ondersteunt de dierenarts in de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld met de distributie van dierenpaspoorten, publieksfolders, keuringsrapporten en dergelijke. De leden kunnen terecht bij het bureau van de KNMvD voor veel vragen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.  

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: De Raad van Beheer is het overkoepelende orgaan in Nederland op het gebied van (ras)honden. De Raad van Beheer zet zich in voor het fokken van raszuivere, gezonde honden, voor hondenopvoeding & hondensport en voor alles op het gebied van gedrag, gezondheid en welzijn van alle honden in Nederland. De kerntaak van de Raad is de identificatie en registratie van alle rashonden in Nederland. De Raad registreert jaarlijks circa 40.000 rashondenpups in het Nederlands Honden Stamboek en geeft hiervoor de stambomen uit.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): RVO biedt onder andere informatie over wet- en regelgeving omtrent het hobbymatig en bedrijfsmatig houden van dieren en over de verplichte identificatie en registratie van bepaalde diersoorten. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Stray Animal Foundation Platform: Stray-AFP is een organisatie die zich inzet om het leven van miljoenen zwerfhonden en zwerfkatten wereldwijd te verbeteren. Stray-AFP is een onafhankelijk platform voor alle organisaties en stichtingen die actief zijn voor en met zwerfdieren. Zij doen dit door fondsenwerving, het opzetten van gezamenlijke projecten, het geven van educatie, het uitvoeren van neutralisatie-projecten (castratie) en het sturen van medische artikelen naar asielen en stichtingen.

Wageningen University & Research: werkt binnen het domein van ‘gezonde voeding en leefomgeving’ overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten, Wageningen University en Hogeschool Van Hall Larenstein en in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Hierdoor ontstaan wetenschappelijke doorbraken, die snel in de praktijk en in het onderwijs kunnen worden vertaald.

Contactgegevens voor de pers

Voor al uw persvragen over gezelschapsdieren bent u bij het LICG aan het goede adres. De informatie van het LICG is onafhankelijk en wetenschappelijk getoetst. Onze woordvoerders en experts staan graag voor u klaar. Staat het antwoord van uw vraag niet op onze website? Leg dan uw persvraag aan ons voor. Mail naar pers@licg.nl. We proberen u snel antwoord te geven.

Blijf op de hoogte
Het LICG geeft regelmatig persberichten uit. Journalisten kunnen de persberichten via mail ontvangen. Meldt u aan voor de perslijst via info@licg.nl. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden voor onze nieuwsbrief of gebruik maken van de RSS-feed.